مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

دنبال کنید

تلفن : 02177199154
سایت : -

رویدادها 2

دنبال کنندگان 0

دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا ( Thingsboard)

دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا ( Thingsboard)

آنلاین
تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (حضوری)

دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (حضوری)

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود