دوره آموزش کاربردی مدلسازی و تحلیل کشتی سازی با maxsurf

دوره آموزش کاربردی مدلسازی و تحلیل کشتی سازی با maxsurf

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود