کارگاه هک رشد

کارگاه هک رشد

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸
کارگاه آموزش خوش نویسی با خودکار

کارگاه آموزش خوش نویسی با خودکار

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰
کارگاه آموزش خوش نویسی با خودکار

کارگاه آموزش خوش نویسی با خودکار

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰
کارگاه رزبری پای

کارگاه رزبری پای

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷
کارگاه رزبری پای

کارگاه رزبری پای

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود