کارگاه میناکاری روی فلز

کارگاه میناکاری روی فلز

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه میناکاری روی فلز

کارگاه میناکاری روی فلز

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی فارکس

کارگاه آموزشی فارکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی فارکس

کارگاه آموزشی فارکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت خلاق و حمایت های موجود

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت خلاق و حمایت های موجود

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت خلاق و حمایت های موجود

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت خلاق و حمایت های موجود

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کارگاه هک رشد

کارگاه هک رشد

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود