کارگاه میناکاری روی فلز

کارگاه میناکاری روی فلز

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه میناکاری روی فلز

کارگاه میناکاری روی فلز

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی فارکس

کارگاه آموزشی فارکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی فارکس

کارگاه آموزشی فارکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی عوامل شکست و موانع کسب و کارهای نوپا

کارگاه آموزشی عوامل شکست و موانع کسب و کارهای نوپا

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود