دوره ارزیابی جامع توسعه فناوری و تجاری سازی

دوره ارزیابی جامع توسعه فناوری و تجاری سازی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۱
رویداد از ایده تا کسب و کار گیاهان دارویی و سلامت

رویداد از ایده تا کسب و کار گیاهان دارویی و سلامت

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۱
دوره مدیریت کاربردی کسب و کار اجتماعی و پایدار

دوره مدیریت کاربردی کسب و کار اجتماعی و پایدار

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱
طراح صنعتی

طراح صنعتی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۱
دوره کاربر نرم افزار اداری

دوره کاربر نرم افزار اداری

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۱
وبینار رشد کسب و کار پس از بحران

وبینار رشد کسب و کار پس از بحران

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۲۲ مهر ۱۴۰۱
آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی

آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱
رویداد شتاب چابهار

رویداد شتاب چابهار

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۱
بوتکمپ هوش مصنوعی

بوتکمپ هوش مصنوعی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود